Általános szerződési feltételek

________________________________________
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ipacs Szabó Birtok Kft (továbbiakban úgyis, mint: Társaság) által üzemeltetett https://ipacsszabo.hu/ internetes honlapon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető termékek (továbbiakban: Termék) valamint szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) megrendelésének, megvásárlásának és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésének menete, valamint megvásárlása és a Weboldal használata kizárólag jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően és alapján történhet.
Vásárló a Weboldalon történő vásárlással maradéktalanul elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Szolgáltatást nyújtó,
az oldal üzemeltetője
Név: Ipacs Szabó Birtok Kft.
Székhely: Siklós 7800, hrsz. 5185
Cégjegyzékszám: 02-09-075021
Adószám: 14991747-2-02
Bankszámlaszám: 50800173-15327727-00000
Képviselő: Ipacs Szabó István
Email: birtok@ipacsszabo.hu
Telefon: +36 30 219 0291

Fogalommeghatározások

________________________________________
Vásárló: minden olyan a Weboldalon regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalon keresztül a Weboldalon található Termékeket, illetve Szolgáltatásokat megvásárolja.
Regisztrált vásárló: az a Vásárló, aki a Weboldalon e-mail cím és jelszó megadásával vásárlói fiókot hozott létre és a Weboldalon történő vásárlásai során a regisztrált fiókjába bejelentkezve vásárol.
Nem regisztrált vásárló: az a Vásárló, aki a Weboldalon történő vásárláskor nem kíván élni a regisztráció lehetőségével, így nem hoz létre vásárlói fiókot, és/vagy a Weboldalon történő vásárlásai során nem a regisztrált fiókjába bejelentkezve vásárol.
Törzsvásárló: az a Regisztrált vásárló, aki visszatérően és meghatározott érték felett vásárol a Weboldalon, amelyért különböző kedvezményekben részesül.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Termék: a Weboldalon elérhető és a Vásárló által megvásárolható forgalomképes ingó dolog, így élelmiszer – különösen, de nem kizárólagosan bor, borpárlat, égetett szesz, valamint arculati (merchandising) termékek.
Szolgáltatás: a Társaság által időszakosan nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül megvásárolhatók és a Vásárló vagy – ajándék esetén – a rendelésben megadott személy részvételével vehetők igénybe, így különösen, de nem kizárólagosan különböző Bortúra, Borkóstoló és esemény.
Weboldal: Társaság által üzemeltetett honlap, amely Vásárló és Társaság közötti szerződés megkötésére szolgál.
Távollevők között létrejött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület – különösen de nem kizárólagosan vadásztársaság – , a köztestület, valamint az alapítvány.

Vonatkozó jogszabályok

________________________________________
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

1. Általános rendelkezések

________________________________________
1.1. Társaság a Weboldalon keresztül vásárlási felületet biztosít a Vásárlók részére a Weboldalon található egyes Termékek, illetve Szolgáltatások megvásárlására.
1.2. A Weboldalon elérhető Termék, illetve Szolgáltatás megvásárlására kizárólag cselekvőképes természetes személy tehet érvényes vételi ajánlatot. A Weboldal használatával, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, valamint a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével a Vásárló elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
1.3. Vásárló vállalja, hogy a Weboldalra történő fellépéssel jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
1.4. A Vásárló a Weboldal használata, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztráció, valamint a Termék, illetve Szolgáltatás vásárlása során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Vásárló által megadott személyes adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.
1.5. Vásárlónak lehetősége van a Társaság hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás során az e-mail cím megadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott nevet és e-mail címet a Társaság az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
1.6. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag Társaság jogosult módosítani. Társaság a változó piaci, informatikai, valamint a jogszabályi környezetre tekintettel jogosult a Weboldalt, így jelen ÁSZF rendelkezéseit is bizonyos időközönként egyoldalúan módosítani, különösen, de nem kizárólagosan a Termék- és Szolgáltatáskínálatot és azok díját, a rendelés menetét, feltételeit, a fizetés módját. Vásárló a Weboldal használatával automatikusan elfogadja a módosított ÁSZF-t. A mindenkor aktuális ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető, azt Vásárló köteles a vásárlás megkezdésekor elfogadni. Ha Vásárló nem ért egyet a módosított ÁSZF-ben foglaltakkal és ekként azt nem fogadja el, úgy ezt köteles a Társaság felé email útján jelezni.
1.7. A Társaság által módosított ÁSZF esetén a már megrendelt Termékekre, illetve Szolgáltatásokra a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
1.8. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
1.9. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Társaság nem iktatja.

2. Weboldalon történő vásárlás szabályai

________________________________________
Vásárlónak lehetősége van a Weboldalon keresztül mind Termék, mind Szolgáltatás – akár egyidejű – megvásárlására, amelyre az alábbi szabályok vonatkoznak:
2.1. Termék, illetve Szolgáltatás kiválasztása
2.1.1. A Vásárlónak bármikor lehetősége van a Weboldalon található Terméket, illetve Szolgáltatást megtekinteni, illetve azokat megvásárolni. A Termék ikonjára kattintva a Vásárló részletes termékleírást, valamint információt talál az adott Termékről, valamint részletesen ismertetésre kerül a kínált Szolgáltatás tartalma.
2.1.2. Abban az esetben, ha Vásárló egy adott Terméket meg kíván vásárolni, kiválaszthatja a vásárolni kívánt Termék mennyiségét, valamint Szolgáltatás esetén a Weboldal által felkínált időpontokat, esetleges ülőhelyeket és azt a „Kosárba” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezheti. A Kosár tartalma a vásárlás folyamán bármikor megtekinthető. A Kosár tartalmának ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a Vásárló meggyőződjék a kiválasztott Termékről, illetve Szolgáltatásról, azok tartalmáról, darabszámáról, valamint a vásárlás végösszegéről.
2.1.3. Abban az esetben, ha Vásárló egy adott Terméket meg kíván vásárolni, kiválaszthatja a vásárolni kívánt Termék mennyiségét, valamint Szolgáltatás esetén a Weboldal által felkínált időpontokat, esetleges ülőhelyeket és azt a „Kosárba” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezheti. A Kosár tartalma a vásárlás folyamán bármikor megtekinthető. A Kosár tartalmának ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a Vásárló meggyőződjék a kiválasztott Termékről, illetve Szolgáltatásról, azok tartalmáról, darabszámáról, valamint a vásárlás végösszegéről.
2.2. Árak
2.2.1. A Weboldalon található Termékek, illetve Szolgáltatások mellett a rendeléskor érvényes ár kerül feltüntetésre, amely az esetleges vásárlói kedvezményeket nem tartalmazza, kivéve az akciós Termékeket, Szolgáltatásokat. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítás költségét nem tartalmazzák.
2.3. Személyes adatok megadása
2.3.1. A Vásárló Weboldalon történő sikeres vásárlás érdekében köteles bizonyos személyes adatait, így nevét, e-mail címét, valamint a számlázási adatokait (név/cégnév, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám) megadni.
2.3.2. Vásárló eldöntheti kíván-e regisztrálni a Weboldalra. Sikeres regisztráció érdekében a 2.3.1. pontban foglalt személyes adatok mellett Vásárló köteles a fiókjához tartozó jelszót megadni, valamint azt megerősíteni.
2.3.3. A vásárlás, valamint a regisztráció során megadott adatokat Weboldal a Társaság Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, illetőleg az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás szerint kezeli és tárolja. Regisztrált vásárlónak a legközelebbi vásárlás alkalmával elegendő az e-mail cím és a jelszó megadásával bejelentkeznie a Weboldalra.
2.3.4. A személyes adatok megadását követően Vásárlónak lehetősége van azokat módosítani, valamint helyességét ellenőrizni. A megadott személyes adatok pontosságát és valóságát Weboldal nem köteles ellenőrizni, azokért kizárólag Vásárló felel.
2.3.5. A Weboldalon elérhető Termék, illetve Szolgáltatás jellegére tekintettel kizárólag tizennyolcadik életévét betöltött nagykorú személy lehet Vásárló. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a Weboldalon nem vásárolhat.
2.4. Szállítási és fizetési feltételek
2.4.1. A megrendelés során Vásárló köteles kiválasztani a kívánt szállítási módot.
Házhozszállítás esetén a 17.000.- Ft (azaz tizenhétezer forint) feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes.
Házhozszállítás esetén Vásárló köteles megadni a szállítási címét, ha az eltér a számlázási címnél megadott adatoktól.
Vásárló dönthet úgy, hogy a megvásárolt Terméket személyesen, a Társaság címén kívánja átvenni. Ebben az esetben szállítási díjat Vásárlónak nem kell fizetnie.
2.4.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztrációt követően a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre közte és Társaság között, amely szerződés alapján Vásárlót díjfizetési kötelezettség terheli.
2.4.3. A megrendelt Termék, illetve Szolgáltatás tételes díját, valamint a végleges rendelés díját a Kosár tartalmazza. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár minden esetben a Kosár tartalmától függ.
2.4.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termékek, illetve Szolgáltatások díját kizárólag banki átutaláson vagy személyes átvétel esetén készpénzben teljesítheti Társaság részére.
2.5. Adatbeviteli hibák javítása
2.5.1. Vásárlónak a megrendelés során folyamatosan lehetősége van a megadott személyes adatok helyességét, pontosságát ellenőrizni, valamint hiba esetén azokat kijavítani.
2.5.2. A megrendelés menetében a „Személyes adatok” ikonra kattintva Vásárló bármikor ellenőrizheti, módosíthatja az általa bevitt személyes adatokat, még akkor is, ha a rendelés folyamatában már tovább lépett.
2.5.3. Abban az esetben, ha Vásárló személyes adataiban a megrendelést követően változás történt, köteles azt e-mail útján Társaságnak jelezni.
2.6. Termék, illetve Szolgáltatás megrendelése
2.6.1. A Kosár tartalmának megrendelését megelőzően Vásárlónak még lehetősége van a Kosár tartalmát, annak végösszegét, valamint a megadott személyes adatok helyességét ellenőrizni.
2.6.2. Abban az esetben, ha Vásárló nem kíván több Terméket, illetve Szolgáltatást a Kosárba helyezni, és a megadott adatokat is helyesnek gondolja, úgy Vásárló véglegesítheti a Kosár tartalmát a „Megrendelés” gombra kattintva.
2.6.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével ajánlattevőnek minősül.
2.7. Vásárlás visszaigazolása
2.7.1. Társaság vállalja, hogy Vásárló részére minden beérkező megrendelésről 3 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelés adatait. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazoló e-mailt köteles megőrizni a Termék sikeres átvételéig, kiszállításáig, illetőleg az átvétel és a kiszállítás eredményes lebonyolítása érdekében.
2.7.2. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló e-mail Vásárló levelező rendszerében megjelenik.
2.7.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelése a Weboldalon keresztül nem módosítható, bármilyen igény, kérés, változtatás esetén köteles személyesen, e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Társasággal.

3. Termék átvétele, kiszállítása

________________________________________
3.1. Társaság Magyarországra szállítja ki a Termékeket.
3.2. Abban az esetben, ha Vásárló a Társaság fióktelepén (Siklós 7800, 5186 hrsz.) történő átvételt („személyes átvétel az Ipacs Szabó Birtokon”) jelölte meg a rendelésben, úgy Vásárló köteles a rendelést leadását követő 3 napon belül telefonon felvenni a kapcsolatot Társasággal és egyeztetni a részleteket a Termék átvételének menetéről, időpontjáról.
Vásárló tudomásul veszi, hogy minden olyan külső körülmény esetén, különösen, de nem kizárólagosan bármilyen járvány, állami, társadalmi, gazdasági vagy hatósági intézkedés, amely a Társaság munkáját akadályoztatja, Társaság jogosult a személyes termékátvétel lehetőségét szüneteltetni, megtagadni. Ebben az esetben Vásárló kizárólag a Termék házhozszállítását igényelheti.
3.3. Amennyiben Vásárló házhozszállítást kíván igénybe venni, Társaság a visszaigazoló e-mailben értesíti Vásárlót a szállítás várható időpontjáról.
Társaság vállalja, hogy a megrendelt Termék 10 munkanapon belül kiszállításra kerül. Abban az esetben, ha a szállítás várható időpontja Társaságnál fennálló okból később valósul meg, Társaság köteles erről Vásárlót haladéktalanul értesíteni.
Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termék jellegére tekintettel köteles személyesen átvenni a rendelést.
3.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy szeszes ital rendelése esetén akár személyes, helyszíni átvétel, akár kiszállítás során köteles a személyazonosságát, így különösen életkorát igazolni.

4. Vásárlói kifogás, elállás

________________________________________
4.1. Hibás teljesítés
4.1.1. Társaság kijelenti, hogy felelősséget vállal a megrendelt Termék megfelelő szállítási körülményeinek biztosítására.
4.1.2. Vásárló köteles a Termék kiszállításakor, a futár jelenlétében ellenőrizni a kiszállított rendelés tartalmát, állapotát. Abban az esetben, ha Vásárló észleli, hogy a kiszállított Termék hibás, törött, sérült, úgy kifogását köteles a helyszínen a futárnál, illetőleg e-mail útján haladéktalanul Társaságnál jelezni.
4.1.3. Társaság vállalja, hogy a vásárlói kifogás esetén, annak beérkezését követő 3 munkanapon belül válaszol, valamint a hibás, törött, sérült Terméket 15 munkanapon belül kicseréli vagy pótolja.
4.2. Vásárló elállási joga
4.2.1. Vásárlót megilleti az elállás joga, amennyiben a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősül. Amennyiben Vásárló nem minősül fogyasztónak, úgy a jelen 4.2. Fejezet szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.
4.2.2. Vásárló az elállási jogát a Terméknek, vagy több Termék esetén – ha azok eltérő időpontban kerülnek kiszállításra akkor az utoljára szolgáltatott Terméknek – a Vásárló vagy az általa megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap.
4.2.3. Szolgáltatás megrendelése esetén a 14 napos határidőt a visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail rendszerében való megjelenésétől kell számítani.
4.2.4. Vásárló elállási jogának gyakorlása abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az arra vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül megküldi Társaság részére.
4.2.5. Abban az esetben, ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél formájában a Társaság e-mail címére [*], vagy postai úton Társaság címére [*]. Ebből a célból Vásárló felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozat-mintát is.
4.3. Vásárló elállása esetén Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Társaság az ilyen eseteket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.
4.3.1. Vásárló elállása esetén köteles a kiszállított Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül Társaság címére eredeti állapotban és csomagolásban visszaküldeni.
4.3.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék visszaküldésének díja őt terheli.
4.3.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag megfelelő körülmények között tárolt, sértetlen állapotú, érintetlen, bontatlan csomagolású Terméket küldhet vissza Társaság részére. Amennyiben Vásárló ezen követelményeket nem tartja be, úgy elállási jogával nem élhet.
Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy elállási jogát nem gyakorolhatja romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
4.3.4. Termék vásárlása esetén a Társaság mindaddig visszatarthatja a 4.2.5. pontban meghatározott összeget, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
4.3.5. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Termék élelmiszer, úgy a jelen 4.2. Fejezet szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.

5. Megrendelés módosítás, visszavonása

________________________________________
5.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a már megrendelt Terméket, illetve Szolgáltatást nem mondhatja vissza, kizárólag jelen ÁSZF 4.2. Fejezetében meghatározott elállási jogát gyakorolhatja.
5.2. Abban az esetben, ha Vásárló a már megrendelt, de még ki nem szállított Termék, illetve Szolgáltatás tartalmát módosítani kívánja, úgy köteles haladéktalanul egyedileg e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Társasággal. Társaság az ilyen igényeket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

6. Felelősség

________________________________________
6.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a rendelés során megadott adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a számlázási és szállítási adatok helyességéért, pontosságáért.
6.2. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy Társaság jogosult a Vásárló pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Vásárlóval szemben érvényesíteni.
6.3. Társaság nem felelős továbbá a Vásárló által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.
6.4. Amennyiben Vásárló szándékosan hibás, pontatlan avagy valótlan adatokat ad meg vagy ilyen nyilatkozatot tesz, Társaság jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és valamennyi igényét Vásárlóval szemben érvényesíteni.

7. Szerzői jogi védelem

________________________________________
7.1. A Weboldal egésze szerzői jogi védelem alatt áll. Minden Weboldalon megtalálható grafika, elrendezés, kép, szöveges tartalom joga a Társaság tulajdona.
7.2. A Termék, illetve Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Társaság által létrehozott, elérhetővé tett minden tartalom és elem szerzői jogi védelem alatt áll.
7.3. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, másolása kizárólag a Társaság, mint forrás feltüntetésével lehetséges.

8. Egyéb rendelkezések

________________________________________
8.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a mellékletek és az abban foglalt tájékoztatások jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.
8.2. Jelen ÁSZF 2021. május 31. napjától kezdődően hatályos.