Adatvédelmi tájékoztató

________________________________________
Üdvözöljük az Ipacs Szabó Birtok weboldalán!
Látogatóink bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért Látogatóink személyes adatainak védelmére különös figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően Látogatóinkat az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban informáljuk a honlapunk használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkról.
Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire. Az Ipacs Szabó Birtok Kft. a GDPR előírásait tehát minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen szem előtt tartja.
Adatkezelő és elérhetősége:
Név: Ipacs Szabó Birtok Kft.
Székhely: Siklós 7800, hrsz. 5185
Email: birtok@ipacsszabo.hu
Telefon: +36 30 219 0291

Fogalmak

________________________________________
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
10. „termináleszköz”: az a számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz (így például különösen de nem kizárólagosan laptop, asztali számítógép, táblagép, okostelefon), amelyről a honlapot felkeresik és/vagy elérik.

Általános Tájékoztató

________________________________________
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a https://www.ipacsszabo.hu/ oldalon (a továbbiakban úgyis, mint: Honlap) végzett tevékenységük során – így különösen de nem kizárólagosan a Honlap meglátogatásakor és során, a Honlapon való regisztráláskor, a Honlapon való kapcsolatfelvételkor, a Honlapon való termékek megrendelésekor, a hírlevelünkre való feliratkozáskor – személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.
Társaságunk alapvető elve, hogy a személyes adatokat kizárólag jogszerűen, megfelelő jogalappal, az adatvédelmi alapelvek betartásával, az érintetti jogok mindenkori érvényre juttatásával valamint az érintettek számára átlátható módon, kizárólag a meghatározott adatkezelési célból, az adatbiztonság és adattakarékosság elvének megfelelően kezeljük. Társaságunk adatkezelési gyakorlata során kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, az adatkezelés céljával összeegyeztethető, és az adatkezelési cél elérésére alkalmas. Ennek megfelelően Társaságunk adatkezelési gyakorlata során a személyes adatok kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és a szükséges tartamig végezzük.
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy adatkezelési gyakorlatunk során minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el. Ennek megfelelően Társaságunk adatkezelési gyakorlata során elsősorban és elsődlegesen az alábbi jogszabályok rendelkezéseire fordítunk kiemelt figyelmet:
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR),
2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
4. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.),
5. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.),
6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.),
7. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.),
8. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-kertv.)
9. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
10. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)

Honlap felkeresése

________________________________________
Honlapunk felkeresése során biztonsági okokból rögzítjük a Látogató termináleszközének IP-címét, operációs rendszerét és szoftverkörnyezetét, böngészőjét, a látogatás idejét, valamint a felkeresett oldalakat. A hálózati-, szerver-, és adatbiztonság mellett az online szolgáltatások optimalizálása és fejlesztése érdekében kerül sor ezen adatok rögzítésére. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjára, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.
Adatkezelés célja: adatbiztonság és szolgáltatások optimalizálása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f); Info tv. 6. § (1) bek. b)
Kezelt adatok: IP-cím, OP-rendszer és szoftverkörnyezet, böngésző, látogatás ideje, látogatott oldalak

Kapcsolatfelvétel

________________________________________
Látogatóink kapcsolatba léphetnek velünk az alábbi email címen: birtok@ipacsszabo.hu. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából és azzal összefüggésben, illetve a kapcsolatfelvétel megválaszolása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A kapcsolatfelvétellel Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)
Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, megkeresés kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok
Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Hírlevél

________________________________________
Látogatóink az alábbi linkre kattintva feliratkozhatnak hírlevelünkre. Feliratkozáskor nevének és email címének megadásával feliratkozik a hírlevél szolgáltatásunkra, amelyet követően a megadott email címre elektronikus leveleket (Hírlevél) kap. A hírlevélről leiratkozhatnak az alábbi linkre kattintva. A feliratkozással Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.
Adatkezelés célja: hírlevelek kiküldése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)
Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, feliratkozás ideje, felhasználó IP-címe
Adatkezelés tartama: hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás), érintetti törlési kérelemig

Facebook

________________________________________
Látogatóink Társaságunk Facebook oldalán https://www.facebook.com/IpacsSzabo kifejtett Facebook aktivitás keretében kapcsolatba léphetnek velünk, üzenetet küldhetnek, kommenteket helyezhetnek el, követhetik oldalunkat, valamint „lájk” elhelyezésével véleményezhetik termékeinket, bejegyzéseinket, oldalunkat. A Facebook aktivitás során személyes adatokat adnak illetőleg adhatnak meg. A Facebook aktivitás során megadott személyes adatokat kizárólag az aktivitás céljával összhangban és azzal összefüggésben kezeljük, így különösen de nem kizárólagosan kapcsolatfelvétel megválaszolása, vásárlói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, termékeink, oldalunk és akcióink megosztása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A Facebook aktivitással Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása, vásárlói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, termékeink, oldalunk és akcióink megosztása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)
Kezelt adatok: az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Társaság Facebook oldalát követi avagy kedvelte
Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Facebook aktivitás során az Ön adatait a Facebook Ireland Ltd., illetőleg a Facebook, Inc. is kezeli. A Facebook adatkezelésének megismerése érdekében kérjük, olvassa el a Facebook adatkezelési szabályzatát.

Szolgáltatás igénylése

________________________________________
Látogatóink honlapunkon és elérhetőségeinken egyes szolgáltatásokat rendelhetnek meg a Társaságunknál. A szolgáltatások igénybevétele során Önnel szerződést kötünk, amelynek megkötése és teljesítése érdekében a szolgáltatások jellegének megfelelően az Ön személyes adatait, valamint az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. Az Ön által igénybevett szolgáltatások teljesítéséig, illetve az ahhoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig kezeljük az adatokat, kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A jogszabályi megfelelés – így különösen a hatályos kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és adójogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés – érdekében az adatokat a jogszabályi felhatalmazás terjedelmének megfelelően kezeljük. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontjára, a jogszabály által előírt adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk. Tájékoztatjuk továbbá a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjára hivatkozással, hogy a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben a személyes adatokat nem kívánja megadni, úgy a szolgáltatásokra irányuló szerződéseket nem áll módunkban megkötni Önnel.
Adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése)
Kezelt adatok: a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok
Adatkezelés tartama: a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig, valamint a jogszabályokban előírt határidőig

Termékrendelés

________________________________________
Látogatóink a Honlapunkon termékeket rendelhetnek meg Társaságunktól, amelynek során adásvételi szerződést kötünk Önnel. A szerződés megkötésekor Önök adatokat adnak meg, amelyek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, könyveléséhez elengedhetetlenek. A jogszabályi megfelelés – így különösen a hatályos kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és adójogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés – érdekében az adatokat a jogszabályi felhatalmazás terjedelmének megfelelően kezeljük. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontjára, a jogszabály által előírt adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk. Tájékoztatjuk továbbá a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjára hivatkozással, hogy a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben a személyes adatokat nem kívánja megadni, úgy a termékrendelésre irányuló szerződéseket nem áll módunkban megkötni Önnel.
Adatkezelés célja: szerződés megkötése, szerződés teljesítése, számlázás, a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés és igényérvényesítés, vásárlói kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése)
Kezelt adatok: a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok, így különösen de nem kizárólagosan: név, szállítási cím, életkor, telefonszám, email cím
Adatkezelés tartama: a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig, valamint a jogszabályokban előírt határidőig, megkötött szerződés esetén a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig

 

Sütik (“cookie”-k)

________________________________________
Az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény és a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató (Felhszanáló) termináleszközén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket („cookie”-kat) helyez el, amely lehetővé teszi, hogy Honlapunk felismerje az érintett által használt termináleszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett termináleszköze és a Honlapunk között. A Látogató törölheti a sütiket a termináleszközéről, valamint a böngészője beállításaiban a sütik alkalmazását tilthatja. A sütik elutasítása és/vagy törlése esetén a honlap használhatósága korlátozott lehet, amelyet a Látogató tudomásul vesz.
Honlapunk ideiglenes és állandó sütiket is alkalmaz. Az ideiglenes sütiket az érintett termináleszközén a Honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el, amely munkamenet befejeződésével a sütik automatikusan törlődnek. A Honlapunkon alkalmazott állandó sütik mindaddig az érintett termináleszközén maradnak, amíg az érintett a sütiket le nem törli. A Holnapunk olyan sütiket is alkalmaz, amelyek az érintett internetezési szokásairól gyűjtenek adatokat. Az ilyen adatgyűjtés célja, hogy az érintett részére az érintett termináleszközén személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg.
Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon az alábbi sütiket alkalmazzuk:
A süti neve: Google Analytics
A süti célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
A süti jellege: viselkedésfigyelő
A süti élettartama: 1 év
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
A süti neve: Facebook Pixel
A süti célja: Konverziós mérés
A süti jellege: nem viselkedésfigyelő
A süti élettartama: 1 év
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy az oldalunkon található bővítmények, linkek, bannerek és hivatkozások más internetes lapokra is irányíthatják Látogatóinkat. Sem Honlapunk szerkesztősége, sem Honlapunk üzemeltetője, sem Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért. Ezen honlapokat Látogatóink (Felhasználók) csak saját felelősségükre látogassák vagy használják.

Érintetti jogok

________________________________________
Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, forduljon bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken. Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg:
1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
4. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
6. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu